About That's the Spot - Sex toys in cardiff

Fy mhrofiad i
That’s The Spot!

Ro'n i'n 19 pan symudais i Lundain am y tro cyntaf. Fe wnaeth y fenyw ro'n i'n ei gweld fy nghyflwyno i siop o'r enw Sh! Dyma siop yn Hoxton nad oes ei thebyg. Mae'r addurn yn binc, maen nhw'n cynnig dishgled am ddim i chi wrth i chi gyrraedd, ac yna mae cyfle gyda chi edrych drwy'r teganau, a'r peth gorau yw bod nhw'n arddangos pob un maen nhw'n gwerthu felly gallwch gael golwg go iawn a chwarae gyda nhw cyn i chi brynu unrhyw beth. Mae'r staff yn gymwynasgar ac yn llawn gwybodaeth, dyma yw'r lle gorau i ferch yn Llundain brynu tegan. Pryd bynnag ro'n i'n byw yn Llundain, byddwn i'n galw draw. Ar ôl teithio am ychydig yn 2008, gwnes gais i weithio iddyn nhw. Ro'n i'n dwlu ar eu hethos a'u cyfeiriad ac am fod yn rhan o'r tîm. Ces i fy nghyflogi'n syth bin a ro'n i'n Rheolwr Dyletswydd yno am y 6 mis ro'n i'n gweithio gyda nhw. Ro'n i am aros yn hirach, ond roedd hi'n waith caled gweithio yno ac arbed arian at fy lot nesaf o deithio - mae'n anodd iawn arbed arian a gweithio yn Llundain!

Fe wnes i ddwlu ar y 6 mis yna. Ro'n i'n cael dangos i fenywod sut i wisgo harneisi, ffitio corsedau arnyn nhw, cael chwerthiniad dros ddirgrynyddion, ac fe ddes i i adnabod y gwneuthurwyr teganau poblogaidd i chi, darllen y llyfrau oedd ar werth gyda ni, ac erbyn y diwedd ro'n i'n teimlo fel bach o wyddoniadur! Pan fues i'n byw yn Seland Newydd yn 2009 fe weithies i yn eu fersiwn nhw o Ann Summers am ychydig, ond doedd e'n sicr ddim cystal.

Rwy wedi eisiau agor siop fel Sh! yng Nghaerdydd ers sawl blwyddyn ond dwi heb fod wedi bod yn ddigon ewn i'w wneud, ond ychydig flynyddoedd yn ôl prynais fy nhŷ cyntaf gyda fy nyweddi, a llynedd fe briodom ni. Tyfais i lan yn gyflym iawn a sylwi nad oeddwn i erioed wedi setlo i unrhyw swydd a gallwn i fyth gweld fy hun yn gwneud hynny chwaith. Roedd yr ateb i hyn yn amlwg - agor y siop! Felly dyna oedd fy nghynllun - agor y siop, dod â rhywbeth newydd i Gaerdydd, gwneud hyn yn yrfa i fi a buddsoddi yn fy nyfodol! Des i o hyd i swydd ran amser ym mis Ionawr eleni, a threulio hanner arall fy amser yn mynd ar gyrsiau busnes, cynllunio a rhwydweithio. Roedd gen i weledigaeth o brynu eiddo deulawr ar Heol Eglwys Fawr yng nghanol Caerdydd a gwneud y llawr gwaelod yn cafe-bar a'r ail lawr yn siop teganau rhyw i fenywod. Cysylltais gyda Sh! i weld os oeddent mewn sefyllfa i fasnachfreintio'r cwmni, ond yn anffodus, doedden nhw ddim. Yn y cyfamser, roeddwn i wedi bod mewn cyswllt gyda Chyngor Dinas Caerdydd, ddywedodd yn y pen draw, na allwn i agor cafe-bar a siop teganau rhyw yn yr un eiddo. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bod hyn yn hurt, ond mae'n gyfraith.

Do'n i ddim yn hyderus y byddai'r siop ar ben ei hun yn gwneud digon o arian i gadw i fynd, ac felly dechreuais feddwl sut arall y gallwn i roi'r gwasanaeth hwn i fenywod, heb gael siop brics a mortar. O fewn ychydig ddyddiau roedd y syniad ar gyfer y busnes 'ma yn fyw!

Rwy wedi treulio ychydig y flwyddyn 'ma yn ehangu fy ngwybodaeth am y diwydiant a sut mae'r newidiadau diweddaraf mewn technoleg wedi effeithio dirgrynyddion. Yr wyf yn tanysgrifio i mag i fasnachwyr erotig a mynychais eu sioe flynyddol yn ôl ym mis Mehefin lle wnes i gyfarfod â'r cynhyrchwyr a dod i weld yr holl deganau sydd ar gael! Rwy hefyd yn treulio amser yn darllen am iechyd menywod a iechyd rhywiol. Ynghyd â fy mhrofiad o weithio i Sh!, dyma'r wybodaeth sydd gyda fi i'ch helpu chi gyda'ch dewisiadau.