Menywod Hŷn A Mastyrbio

Masturbation and older women

Menywod Hŷn A Mastyrbio

Sgwn i faint ohonoch chi sydd newydd deimlo'n anghyfforddus yn darllen y pedwar gair yna.

Rydym wedi bod yn herio tabŵs mewn perthynas â menywod a rhyw dros y degawdau diwethaf ac mae'n gwella bob dydd i ni fenywod - gyda thon newydd o ddadeni rhywiol fel petai ers 'Fifty Shades of Grey'. Rwy am barhau â'r don hon o 'ddadeni', ond i fynd â'r cyfan ymhellach i gynnwys menywod y mae nifer yn credu eu bod tu allan i'r oed yr ystyrir yn 'dderbyniol' i fastyrbio neu gael rhyw.

Ry'n ni gyd yn gwybod fod pobl yn byw yn hirach a bod y genhedlaeth hŷn yn tyfu. Ry'n ni hefyd yn gwybod bod bywyd rhywiol iach yn rhan hanfodol o iechyd cyffredinol dda. Oeddech chi'n gwybod bod rhyw yn rheolaidd yn cynyddu eich disgwyliad bywyd pan ry chi'n hŷn?

Y prif fater ar gyfer pobl hŷn yw cyfarfod pobl ac yna bod yn gorfforol abl i gael rhyw gyda'i gilydd. Gydag oedran daw amryw o risgiau uwch o anawsterau corfforol fel gwynegon, problemau cefn, a phroblemau anadlu.

Ynghyd â hyn, mae libido menywod yn lleihau wrth iddynt fynd yn hŷn, ac yn gynt na dynion. Ar ôl y menopause, dyw hi ddim mor hawdd bod yn ir (lubricated) na chyrraedd anterth rhywiol. I ddynion mae materion codiad. OND os yw rhyw yn cynyddu eich disgwyliad oes, sut allwn ni gyflawni hyn? Yn fy marn i, gyda mastyrbio. Mae hyn yn ffurf haws o ryw - does dim angen i chi gyfarfod neb i'w wneud, mae llawer o wahanol fathau o deganau ar gyfer eich galluoedd corfforol, ac mae dwsinau o wahanol iriadau i ddewis wrthynt.

Felly, os ydych yn darllen hyn a'ch bod yn fenyw dros 60 cysylltwch â fi ac fe ddoi i ymweld â chi i gael sgwrs am hyn, (ofewn y ffiniau y gallaf teithio i) gan edrych ar deganau ac iriadau fforddiadwy.

Os ydych yn darllen hwn ac yn gweithio mewn cartref gofal i'r henoed, cymerwch y cam mentrus a bwciwch fi i gael sgwrs grŵp gyda phawb amdano.

Os ydych yn darllen hwn a bod gennych fam-gu, beth am gymryd y cam dewr a sôn am y pwnc gyda hi?! Efallai trefni ymgynghoriad gyda hi? Efallai bydd eich mam am gael ei chynnwys hefyd, gallwch gael noson i'r 3 cenhedlaeth!

Bydda i'n trafod hyn mewn mwy o fanylder mewn amryw flogiau yn y dyfodol, felly cofiwch gofrestru i'r blog.